Agenda 2018

 
 
 
 
 
 

 

Maart

25e puppy afsluitproef groep van 10:00 

25e les dierenarts groep van 11:00

26e dvd bespreking puppyafsluitproef 19:30 uur  

27e Eg en VEG examen 19:00 uur

 

April

1e Geen trainen ivm Pasen

8e theorieles groep nieuwe puppy's 10:00 uur

17 april Algemene Ledenvergadering

 

Mei

10e Geen training ivm Hemelvaartsdag

20e geen training ivm Pinksteren

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Hoofdpagina